7.1.2008 அன்று திருவலஞ்சுலியில் குருபிரான் மெய்யான அருளாளர் அவர்கள்

நிகழ்த்திய " எங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம் எங்கே போகப்போகிறோம் " என்ற

ஞான உரையின் ஒலித்தொகுப்பு.