11.11.2011 ஞானவள்ளல் பரஞ்சோதி மகான்

நூற்றாண்டு ஞானஉதயதின விழா சென்னை,

திருவலஞ்சுழி குருபிரான் அவர்களின் பிரசங்கம்